eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2017/3166 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 104 Svar på medborgarförslag om att bygga hundrastgård centralt i Kvarnsveden   her
2018/796 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105 Svar på medborgarförslag om en inhägnad hundgård vid Nygårdsdalen   her
2019/180 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103 Svar på medborgarförslag om att bygga en cirkulationsplats vid Domnarvsvallen där Röda vägen och Stenhålsgatan ansluter mot Kvarnsvedsvägen   her
2019/889 20200803 2020-08-03 Inkommande handling Protokoll 2020-06-17 från Hjälpmedelnämnden Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna   her
2019/1489 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 106 Svar på motion från (M) angående bostadsbristen i Borlänge   her
2020/19 20200803 2020-08-03 Inkommande handling Anmälan och bestridande av fakturor mellan Taxikurir Stockholm AB och SKS Transport AB SKS Transport AB   her
2020/32 20200803 2020-08-03 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande del av Hagavägen för tiden 200817-200930: Road.nu Niklas Johansson - Road   her
2020/70 20200803 2020-08-03 Inkommande handling Till kommunalråd från enskild om ekonomiskt stöd till RIA i Borlänge Enskild   her
2020/159 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 94 Ekonomisk månadsrapport maj 2020 med helårsprognos   her
Ingen behörighet 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 97 Utdelning ur lillebror Söderlunds stiftelse 2020   her
Ingen behörighet 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 101 Exploateringsavtal Mimer 1   her
Ingen behörighet 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 98 Uppföljning av utbetalt statligt driftstöd till AB Dalaflyget enligt GBER   her
2020/1075 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95 Svar på ansökan om bidrag till Falu Domstolars Nämndemannaförening   her
2020/1140 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 99 Revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna   her
Ingen behörighet 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 96 Utdelning ur Carl XIV Johan m.fl. donationsfond 2020   her
2020/1206 20200803 2020-08-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102 Trevligt lov - sommaraktiviteter 2020   her
2020/690 20200731 2020-07-31 Handling med extern mottagare Delegationsbeslut 2020-04-04 miljönämndens ordförande om yttrande gällande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för erosionsskydd i Dalälven Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen   her
2020/709 20200731 2020-07-31 Handling med extern mottagare Delegationsbeslut 2020-04-07 miljönämndens ordförande om yttrande gällande anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken för nedläggning av lågspänningsmarkkabel samt fiberslang i Övre Baggbo Länsstyrelsen Dalarna   her
2019/570 20200731 2020-07-31 Inkommande handling Beslut 2020-06-15 från Barn- och utbildningsnämnden §62 svar på motion om anställning av rast- och lunchvakter på Borlänges kommunala skolor barn-utbildningsnamnden@borlange.se   her
2020/1424 20200731 2020-07-31 Inkommande handling Från Socialstyrelsen, kommunen kan rekvirera statsbidrag för 2020 för kostnader till följd av satsningen Äldreomsorgslyftet via e-tjänst Dnr: 9.2-19763/2020 Socialstyrelsen   her
2020/1427 20200731 2020-07-31 Inkommande handling Från Skatteverket information om blankett N9 om avdragsbegränsningsreglerna för negativa räntenetton] Skatteverket   her
2020/1428 20200731 2020-07-31 Inkommande handling Protokollsutdrag 2020-06-11 Falu kommun kommunfullmäktige § 111 Kommunfullmäktiges ansvarsprövning år 2019 Falu kommun   her
2020/1429 20200731 2020-07-31 Inkommande handling Från Länsstyrelsen enheten för samhällsskydd, förberedande möten inför uppföljningsbesök av kommunens tillämpning av lagen (2006:544) om åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Länsstyrelsen   her
2020/1421 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Revideringar i Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster Inera   her
2020/1422 20200730 2020-07-30 Handling med extern mottagare Delegationsbeslut 2020-05-26 skolchef om ansökan om tilläggsbelopp för ***** ***** Immanuelskolan   her
2020/1422 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Överklagan till Förvaltningsrätten i Falun från Immanuelskolan om tilläggsbelopp för ***** ***** Immanuelskolan   her
2020/1422 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Ansökan om tilläggsbelopp för ***** ***** Immanuelskolan, Borlänge Immanuelskolan   her
2019/958 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Protokoll 2020-06-04 Räddningstjänsten Dala Mitt § 28-41 Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2019/958 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Svar på revisionsberättelsen 2019 för Räddningtjänsten Dala Mitt Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2020/20 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Meddelande från Polismyndigheten gällande ansökan om manifestation mot rattfylleri - inställt Polismyndigheten   her
2020/21 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild med politiska åsikter Enskild   her
2020/26 20200730 2020-07-30 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av Konstmästargatan under perioden 200730-200803 Borlänge Energi Rörteknik   her
2020/26 20200730 2020-07-30 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Islingbyvägen vid Nyckelbykurvan den 20200731 Borlänge Energi - Rörteknik   her
2020/375 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Beslut 2020-06-15 från Gagnefs kommun § 100 Språktolknämnden i Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2019 Gagnefs kommun   her
2020/158 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Beslut om ställföreträdande sektorchef samhällsbyggnadssektorn, sommarperiod 2020 Sektorchef samhällsbyggnadssektorn   her
2020/70 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Till kommunalråd från representant för Facebookgruppen Sofies röst, information om manifestation Facebookgrupp Sofies röst   her
2020/95 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet om hur coronapandemin påverkar ridsporten Svenska Ridsportförbundet   her
2020/95 20200730 2020-07-30 Inkommande handling Skrivelse från Jussi Björlingsällskapet om Jussi Björlingsmuseets framtid Jussi Björlingsällskapet   her
2020/20 20200729 2020-07-29 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för arbetsområde på Ovanbroparkeringen under tiden 200731--09-19 - Dala Byggsam Polismyndigheten   her
2019/297 20200729 2020-07-29 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-09-20 livsmedelskontroll Skogstäppan Miljökontoret   her
2020/1419 20200729 2020-07-29 Inkommande handling Från Boverket, omprövning av föreläggande enligt lagen om energideklaration för byggnader dnr 5424/2019 Boverket   her
2020/1420 20200729 2020-07-29 Inkommande handling Från Länsstyrelsen till kommundirektören om handläggning och tillståndsgivning inom området alkohol och tobak i länets kommuner Länsstyrelsen   her
2020/1417 20200728 2020-07-28 Inkommande handling Begäran 2019-12-30 från Immanuelskolan om korrigering av felaktig hantering av momskompensation 6 % och hantering av bidrag för arbetsförmedlingens insatser Immanuelskolan   her
2020/1417 20200728 2020-07-28 Handling med extern mottagare Svar till Stiftelsen Immanuel angående begäran om korrigering av felaktig hantering av momskompensation 6 % för 2019 Stiftelsen Immanuel   her
2020/1418 20200728 2020-07-28 Inkommande handling Ansökan om tilläggsbelopp för ***** ***** Immanuelskolan, Borlänge Immanuelskolan   her
2020/1405 20200728 2020-07-28 Inkommande handling Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr. 3.1.7-29883/2020-3 Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/20 20200728 2020-07-28 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för arbetsområde - Dala Byggsam Polismyndigheten   her
2020/20 20200728 2020-07-28 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande offentlig tillställning- motionslopp- Walk of Pain Polismyndigheten   her
2020/19 20200728 2020-07-28 Inkommande handling Från Socialstyrelsen uppdaterade frågor och svar - Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19 (dnr 18923/2020) Socialstyrelsen   her
2020/31 20200728 2020-07-28 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport av en stuga för sträckan Falun-Borlänge under perioden 200729-0827 Trafikverket Transportdispensenheten   her
2020/70 20200728 2020-07-28 Inkommande handling Till kommunalråd från enskild åsikter om integration i bostadsområden i Borlänge kommun Enskild   her
2020/70 20200728 2020-07-28 Inkommande handling Till kommunalråd från enskild om kommunens planer på ett bostadsområde på Oberget Enskild   her
2020/70 20200728 2020-07-28 Inkommande handling Till kommunalråd från föreningen women to remember åsikter om socialtjänstens handläggning av enskilt ärende Föreningen women to remember   her
2020/70 20200728 2020-07-28 Handling med extern mottagare Svar från kommunalråd till enskild om kommunens planer på ett bostadsområde på Oberget Enskild   her
2020/103 20200727 2020-07-27 Inkommande handling Beslut 2020-04-07 Kommunstyrelsen § 41 Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen   her
2020/20 20200727 2020-07-27 Inkommande handling Meddelande från Polismyndigheten angående ansökt markupplåtelse: Ansökan Barnens dag - inställt Polismyndigheten   her
2019/297 20200727 2020-07-27 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-07-26 livsmedelskontroll Årbygården Miljökontoret   her
2020/1412 20200727 2020-07-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal,förbindelse om tystnadsplikt för uppdragstagare hos Borlänge kommun   her
2020/1413 20200727 2020-07-27 Inkommande handling Ansökan om föreningsbidrag för Borlänge Filmstudio Borlänge Filmstudio   her
2020/1414 20200727 2020-07-27 Inkommande handling Beslut 2020-04-07 från Länsstyrelsen Dalarna om bidrag till kunskapsunderlag för framtagande av projekteringshandlingar för maskinhuset i Tuna Hästberg, Borlänge kommun Länsstyrelsen Dalarna   her
2020/1415 20200727 2020-07-27 Inkommande handling Beslut 2020-04-16 från Länsstyrelsen Dalarna om bidrag till vård av värdefull kulturmiljö: Västra baracken, Rommehedslägret Länsstyrelsen Dalarna   her
2020/1405 20200724 2020-07-24 Inkommande handling Bekräftelse från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr: 3.1.7-29883/2020-2 Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/20 20200724 2020-07-24 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för loppis o affischering - HSB Brf Orkestern Polismyndigheten   her
2020/811 20200724 2020-07-24 Inkommande handling Synpunkter och förbättringsförslag inom omsorgsnämndens verksamheter, hemtjänst Enskild   her
2020/1177 20200723 2020-07-23 Inkommande handling Begäran om komplettering från barn- och elevombudet om anmälan kränkande behandling, kyrkskolan dnr: SI 2020:4306 Skolinspektionen   her
2020/26 20200723 2020-07-23 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av Brunnsgatan under perioden 200723-200728 Borlänge Energi - Rörteknik   her
2020/1400 20200723 2020-07-23 Handling med extern mottagare Tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på del av Gjutargatan under perioden 200723-201231 Maserfrakt   her
2020/1410 20200722 2020-07-22 Inkommande handling Protokoll 2020-03-24 från kommunfullmäktige §§ 28-30 Kommunstyrelsen   her
2019/272 20200722 2020-07-22 Inkommande handling Beslut 2020-03-24 kommunfullmäktige § 42 Avsägelse samt val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen   her
2020/1030 20200722 2020-07-22 Inkommande handling Beslut 2020-07-21 Barn- och elevombudet, om kränkande behandling Dnr SI 2020:2874 Skolinspektionen   her
2020/95 20200722 2020-07-22 Inkommande handling Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med anledning av covid-19 Svenska Fotbollförbundet   her
2020/95 20200722 2020-07-22 Inkommande handling Skrivelse till Sveriges kommuner och regioner från Svenska Galleriförbundet Svenska Galleriförbundet   her
2020/139 20200722 2020-07-22 Inkommande handling Mejl från Sports Labs Nordic om FIFA-test för Domnarvsvallen Sports Labs Nordic   her
2020/90 20200721 2020-07-21 Inkommande handling Beslut 2020-04-07 Kommunstyrelsen § 41 Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen   her
2020/90 20200721 2020-07-21 Inkommande handling Beslut 2020-06-02 från Kommunstyrelsen § 80 Utökad ekonomisk månadsrapport april med återrapport nämnder Kommunstyrelsen   her
2020/990 20200721 2020-07-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-26 kultur- och fritidsnämnden § 45 samverkansavtal- bibliotekssamverkan Dalarna   her
2020/990 20200721 2020-07-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-16 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 44 Samverkansavtal- Bibliotekssamverkan Dalarna   her
2020/23 20200721 2020-07-21 Inkommande handling Skrivelse från enskild gällande arbetsmiljöarbete Hessegården Enskild   her
2020/23 20200721 2020-07-21 Inkommande handling Fråga från ledamot omsorgsnämnden gällande munskydd Ledamot omsorgsnämnden   her
2020/23 20200721 2020-07-21 Handling med extern mottagare Svar till enskild från verksamhetschef gällande inbokning av möte Enskild   her
2020/1404 20200721 2020-07-21 Handling med extern mottagare Anmälan enligt lex Sarah om påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom funktionshinderomsorgen till Inspektionen för vård och omsorg IVO dnr: 3.1.2-29106/2020 Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/1404 20200721 2020-07-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Bekräftelse på anmälan til inspektionen för vård och omsorg IVO dnr: 3.1.2-29106/2020   her
2020/1407 20200721 2020-07-21 Inkommande handling Protokoll 2020-03-24 från kommunfullmäktige §§ 28-30 Kommunstyrelsen   her
2020/1409 20200721 2020-07-21 Inkommande handling Remiss från Länsstyrelsen Dalarna om anmälan om vattenverksamhet vid sjön Gimmen Länsstyrelsen Dalarna   her
2020/23 20200720 2020-07-20 Inkommande handling Information med rekommendation från smittskyddsläkaren - avvakta med besök inomhus på äldreboenden Region Dalarna   her
2020/32 20200717 2020-07-17 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Rödavägen/Hagavägen - rondell Scandinavian Road Construction AB, Niklas Johansson   her
2019/2110 20200717 2020-07-17 Inkommande handling Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, tillsyn av ej verkställt beslut, avslutat ärende IVO dnr: 8.8.1-16925/209-6 Inspektionen för vård och omsorg   her
2019/2110 20200717 2020-07-17 Inkommande handling Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, tillsyn av ej verkställt beslut, ärende avslutas IVO dnr: 8.8.1-16921/2019-10 Inspektionen för vård och omsorg   her
Ingen behörighet 20200717 2020-07-17 Inkommande handling Beslut 2020-07-16 Förvaltningsrätten i Falun, överklagan skolval mål nr 3222-20 Förvaltningsrätten i Falun   her
2020/1405 20200717 2020-07-17 Handling med extern mottagare Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om privat assistansanordnare i enlighet med skyldighet som åligger kommunen enligt 15 § p. 11 LSS Inspektionen för vård och omsorg   her
Ingen behörighet 20200716 2020-07-16 Inkommande handling Dom 2020-07-10 Förvaltningsrätten i Falun överklagan skolval mål 3217-20 förvaltningsräten i Falun   her
Ingen behörighet 20200716 2020-07-16 Inkommande handling Dom 2020-07-10 Förvaltningsrätten i Falun överklagan skolval mål 3207-20 Förvaltningsrätten i Falun   her
Ingen behörighet 20200716 2020-07-16 Inkommande handling Dom 2020-07-10 Förvaltningsrätten i Falun överklagan skolval mål 3212-20 Förvaltningsrätten i Falun   her
2017/991 20200716 2020-07-16 Inkommande handling Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg gällande möjlighet att lämpa synpunkter om ansökan om överflyttning av ärende från Lindesbergs kommun Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/27 20200716 2020-07-16 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon - Mets Eriks väg Borlänge Energi Trafik   her
2020/27 20200716 2020-07-16 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon - Koppslahyttan Borlänge Energi Trafik   her
2020/27 20200716 2020-07-16 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon - Gös Eriks väg Borlänge Energi - Trafik   her
2020/27 20200716 2020-07-16 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon - Rommevägen Borlänge Energi - Trafik   her
2020/27 20200716 2020-07-16 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon - Smedjebacksvägen Borlänge Energi Trafik   her
2020/27 20200716 2020-07-16 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon - Smedjebacksvägen Borlänge Energi Trafik   her
Version5.2.2.1