eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2018/1630 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 145 Nämndmannaval, avsägelse och val av ledamot till Falu tingsrätt   her
2018/1630 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 146 Avsägelse samt val av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämnden   her
2018/1630 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 147 Avsägelse samt val av ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden   her
2018/1630 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 148 Begäran att Länsstyrelsen utser ny ledamot (L) i kommunfullmäktige   her
2018/1630 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 149 Avsägelse av ersättare kultur- och fritidsnämnden   her
2018/1630 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 150 Avsägelse av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden   her
2018/2411 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 143 Svar på motion från (M) om att utreda tillskapande av ett s.k. fontänhus   her
2019/11 20190923 2019-09-23 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Rosengatan under perioden 190923-190926 Borlänge Energi - VA   her
2019/16 20190923 2019-09-23 Handling med extern mottagare Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Uppsala under perioden 190923-191022 Trafikverket   her
2019/16 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Smedjebacken under perioden 190925-191024 Trafikverket   her
2019/71 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 151 Inkommen skrivelse till kommunfullmäktiges ledamöter angående personalförändringar på Hagbacksgården   her
2019/71 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Från Hela Sverige ska leva, nomineringar till Årets kommun 2019 Hela Sverige ska leva   her
2019/71 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Från Statistiska Centralbyrån till Borlänge kommun för kännedom: SCB gör om medborgarundersökningen till 2021 Statistiska Centralbyrån   her
2019/71 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Påminnelse om Kommunenkät: Dagvatten, små avlopp och mindre avloppsreningsverk (vårt dnr 537-17555-19) Länsstyrelsen, enheten för vattenmyndigheten Västerhavet   her
2019/119 20190923 2019-09-23 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från AB Borlänge Energi, detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 AB Borlänge Energi   her
2019/119 20190923 2019-09-23 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från boende på Nordanbäcksgatan, Kvarnforsgatan samt Kvarnsvedsvägen, detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 *****   her
2019/119 20190923 2019-09-23 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från boende på Nordanbäcksgatan, Kvarnforsgatan samt Kvarnsvedsvägen, detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 *****   her
2019/119 20190923 2019-09-23 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från boende på Nordanbäcksgatan, Kvarnforsgatan samt Kvarnsvedsvägen, detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 *****   her
2019/119 20190923 2019-09-23 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från boende på Nordanbäcksgatan, Kvarnforsgatan samt Kvarnsvedsvägen, detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 *****   her
2019/123 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 135 Antagande av naturvårdsplan   her
2019/188 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 142 Svar på medborgarförslag om gratis busskort för elever grundskolan och gymnasiet   her
2019/299 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 140 Beviljande av ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel   her
2019/300 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 141 Beviljande av ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan   her
2019/360 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Beslut 2019-09-16 från Mora kommunfullmäktige § 85 Val av ersättare i språktolkningsnämnden Mora kommun   her
2019/439 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 24V (1).pdf Valmyndigheten   her
Ingen behörighet 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 136 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor   her
2019/889 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 139 Beviljande av ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning för Hjälpmedelsnämnden Dalarna   her
2019/958 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inbjudan till årets konferens frågor om kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära samt explosiva ämnen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   her
2019/1531 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 130 Inkommet medborgarförslag om att stoppa all uppsättning av 5G sändare i Borlänge kommun   her
2019/1939 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 137 Uppdatering av Borlänge Energis VA- taxa 2019 samt införande av avgift för förgävesbesök   her
2019/1959 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 131 Inkommet medborgarförslag om parkeringsförbud vid Hummelgatan   her
2019/1962 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 132 Inkommet medborgarförslag om GPS sändare inom omsorgen   her
2019/1963 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 138 Antagande av Avesta kommuns ansökan om deltagande i upphandlingssamverkan   her
2019/2076 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 133 Inkommet medborgarförslag om ombyggnation av gång- och cykelväg vid Morbyggevägen   her
2019/2087 20190923 2019-09-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 Kommunfullmäktige § 144 Interpellation från Agneta Nyvall (M) till kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) om konstgräsplan i Ornäs   her
2019/2107 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild med politiska åsikter om olika länder Enskild   her
2019/2142 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Remiss-förslag till ändring i SOSFS 2012:11 (Dnr 4.1-16038/2019) [2019SC98888] Socialstyrelsen   her
2019/2145 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Medborgarförslag angående parkeringsförbud vid Hummelgatan Enskild   her
2019/2145 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Beslut 2019-09-17 kommunfullmäktige om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda och besluta om medborgarförslag om parkeringsförbud vid Hummelgatan Kommunstyrelsen   her
2019/2146 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Beslut 2019-09-17 kommunfullmäktige om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag om att utreda och besluta om medborgarförslag Kommunstyrelsen   her
2019/2146 20190923 2019-09-23 Inkommande handling Medborgarförslag om ombyggnation av cykelvägen vid Morbyggevägen Enskild   her
2019/1122 20190920 2019-09-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-18 samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 157 Samrådsbeslut för detaljplan för Matsknutsgårdarna 1:3 m. fl.   her
2019/1016 20190920 2019-09-20 Inkommande handling Protokoll 2019-09-05 Borlänge Energi och Elnät Borlänge Energi   her
2019/332 20190920 2019-09-20 Inkommande handling Inbjudan från Länsstyrelserna & SCB till Webbseminarium om SCB:s integrationsstatistik Länsstyrelsen & SCB   her
2019/119 20190920 2019-09-20 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från Länsstyrelsen, detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 Länsstyrelsen   her
2019/71 20190920 2019-09-20 Inkommande handling Till Borlänge kommun från E-arkivcentrum Dalarna, Delårsrapport 2019 Säters kommun   her
2018/2258 20190920 2019-09-20 Inkommande handling Till Borlänge kommun 2019-09-19 från enskild angående sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2019/9 20190919 2019-09-19 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Information FUB Borlänge Polismyndigheten   her
2019/9 20190919 2019-09-19 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Science i centrum tillägg Polismyndigheten   her
2019/9 20190919 2019-09-19 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Försäljning bär Polismyndigheten   her
2019/13 20190919 2019-09-19 Handling med extern mottagare Beslut till näringsidkare - Dispens från lokala trafikföreskrifter HB Darius Servicetjänster i Enviken   her
2019/958 20190919 2019-09-19 Inkommande handling Protokoll 2019-08-28 från direktionsmöte Räddningstjänsten Dala Mitt, punkter: 42-52 Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2019/2117 20190919 2019-09-19 Inkommande handling Skrivelse - Trafiksituation Trönövägen och Vatthammarsvägen, Borlänge kommun *****   her
2019/2136 20190919 2019-09-19 Handling med extern mottagare Brev från samhällsbyggnadsnämndens ordförande till privatpersoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** gällande inbjudan till möte om detaljplan för Kyrkvärdsgatan Enskilda   her
2019/2113 20190918 2019-09-18 Inkommande handling Mail om revisionsrapport från KPMG, granskning av kommunens försörjningsstöd KPMG   her
2019/2114 20190918 2019-09-18 Handling med extern mottagare Svar på enkät från SVT gällande skolfotografering SVT Nyheter   her
2019/2114 20190918 2019-09-18 Handling med extern mottagare Svar på enkät från Sweco gällande inackorderingsstöd för studier i gymnasieskola eller gymnasiesärskola Sweco   her
2019/2115 20190918 2019-09-18 Inkommande handling Förslag från Länsstyrelsen Dalarna på kommuntal för nyanlända och andelstal för ensamkommande barn i Dalarnas län inför 2020 Länsstyrelsen Dalarna   her
2019/2025 20190918 2019-09-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 70 Konstprogram för parken mellan Paradiset och Tjärnaängar   her
2019/1940 20190918 2019-09-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 69 Ansökan om medel för jubileum. Internationella Kvinnoföreningen   her
2019/1902 20190918 2019-09-18 Handling med extern mottagare Svar på Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen på fordons- och transportprogrammet vid Erikslundsgymnasiet i Borlänge kommun Skolinspektionen   her
2019/1897 20190918 2019-09-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 66 Svar på remiss. Demokratins skattkammare   her
2019/638 20190918 2019-09-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 71 Redovisning av delegationsbeslut   her
2019/332 20190918 2019-09-18 Inkommande handling Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting- Fullmäktiges presidiekonferenser vid fyra tillfällen under hösten 2019 Sveriges kommuner och landsting   her
2019/1417 20190918 2019-09-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 kultur- och fritidsnämnden § 68 Svar på motion om införandet av ett kulturarvsstipendium i Borlänge kommun   her
2019/1532 20190918 2019-09-18 Inkommande handling Kommunicering 2019-09-16 från Skolinspektionen anmälan mot Gylle skola Dnr SI 2019:5209 skolinspektionen   her
2019/71 20190918 2019-09-18 Inkommande handling Till Borlänge kommun, nyheter från Borgmästare för fred, Mayors for Peace News Flash (September 2019) No.117 Borgmästare för fred   her
2019/246 20190918 2019-09-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-17 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 67 Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljning av nämndplan 2019-Tertial2, september   her
2019/64 20190917 2019-09-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-09-16 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/70 20190917 2019-09-17 Inkommande handling Till kommunstyrelsen från personal på Hagbacksgården om att nattpersonalen ska tas bort Personal   her
2019/64 20190917 2019-09-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-08-30 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/64 20190917 2019-09-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-08-27 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/64 20190917 2019-09-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-08-28 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2019/64 20190917 2019-09-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-08-28 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2019/11 20190917 2019-09-17 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på parkering Jussi Björlings väg under perioden 190917-190922 LG Marknader   her
2019/11 20190917 2019-09-17 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Jussi Björlings väg under perioden 190919-190922 LG Marknader   her
2019/16 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Malmö under perioden 190916-191015 Trafikverket   her
2019/9 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Prideloppet Sportfältet Polismyndigheten   her
2018/2258 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild 2019-09-16 om sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2019/71 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild med åsikter om försäljning av alkohol på söndagar Enskild   her
2019/119 20190916 2019-09-16 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från Lantmäteriet, detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 Lantmäteriet   her
2019/1611 20190916 2019-09-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2019-09-16 grundbelopp till Olympicaskolan 2019   her
2019/1662 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Skolinspektionen informationshämtning inför regelbunden kvalitetsgranskning Forssaängskolan skolinspektionen   her
2019/1662 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Skolinspektionen informationshämtning inför regelbunden kvalitetsgranskning Gylle skola skolinspektionen   her
2019/1662 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Skolinspektionen informationshämtning inför regelbunden tillsyn Tjärnaskolan skolinspektionen   her
2019/1442 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-09-12 från miljökontoret Mellangården pedagogisk omsorg miljökontoret   her
2019/1442 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Beslut 2019-09-12 miljönämnden om extra avgift för livsmedelskontroll Mellangården pedagogisk omsorg miljökontoret   her
2019/1442 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-09-11 från miljökontoret livsmedelskontroll Ornäs Skola Cafe miljökontoret   her
2019/1167 20190916 2019-09-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut ställföreträdande rektor Soltorgsgymnasiet för perioden 2019-09-26 - 2019-10-06   her
2019/300 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Från Ludvika kommun, kallelse för gemensam nämnd för upphandling möte 2019-09-16 Gemensam nämnd för upphandling   her
2019/426 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Falun Borlänge-regionen partnerskap E16 yttrande över Trafikverkets förslag på nya hastighetsgränser Parnerskap E16   her
2019/407 20190916 2019-09-16 Handling med extern mottagare Borlänge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Aniargatan Borlänge Energi - Trafik   her
2019/360 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Från Falu kommun information om val vid Kommunfullmäktige person invald som ersättare i den gemensamma nämnden för överförmyndare Falu kommun   her
2019/958 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Begäran från Räddningstjänsten Dala Mitt om besked kring anslag verksamhetsåret 2020 Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2019/958 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Från Länsstyrelsen Dalarnas Län enheten för samhällsskydd, Undertecknande av Strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Dalarnas län - ändring av datum för påskrift av strategi Länsstyrelsen Dalarnas Län   her
2019/958 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Inbjudan från Länsstyrelsen enheten för samhällsskydd, krisberedskapsdagarna 24-25 oktober 2019 Länsstyrelsen enheten för samhällsskydd   her
2019/958 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till krisstöd/ POSOM:s ledningsgrupp i kommunen, inbjudan till kursen Ledning av krisstöd (POSOM) för kommunmedborgare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   her
2019/958 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, kontaktperson för införandeprojekt - Konsekvensbaserade vädervarningar Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut   her
2019/1902 20190916 2019-09-16 Handling med extern mottagare Svar på Skolinspektionens beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Introduktionsprogrammen i Borlänge kommun, dnr 43-2018:10333 Skolinspektionen   her
2019/2097 20190916 2019-09-16 Inkommande handling Remiss från Transportstyrelsen, Förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter avseende luftfart TSFS 2016:105 Transportstyrelsen   her
Version5.2.2.1