eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2019/958 20190626 2019-06-26 Inkommande handling Från Räddningstjänsten Dala Mitt, en komplettering av underlag till direktionsmötet 2019-05-17 Räddningstjänst Dala Mitt   her
2019/332 20190626 2019-06-26 Inkommande handling Inbjudan från Gislaveds kommun till konferens Horisontell och tillitsbaserad styrning den 21 augusti 2019 Gislaveds kommun   her
2019/332 20190626 2019-06-26 Inkommande handling Inbjuda från Länsstyrelsen: Totalförsvarsövning 2020 - Distribuerad övning - Januari 2020 Länsstyrelsen   her
2019/913 20190626 2019-06-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-12 Omsorgsnämnden § 58 Förslag till reviderad överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård   her
2019/1559 20190626 2019-06-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan Borlänge kommun., individ- och familjeomsorgen och Tellustalk gällande webbgränssnitt för skyddade meddelanden   her
2019/32 20190626 2019-06-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2019-06-12 Omsorgsnämnden §§ 55-65   her
2019/895 20190626 2019-06-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-12 Omsorgsnämnden § 59 Kostnad för förbrukningsvaror inom särskilt boende   her
2019/1057 20190626 2019-06-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-12 Omsorgsnämnden § 56 Information om yttrande över regionens förslag på nytt reglemente förfärdtjänst och riksfärdtjänst i Dalarna   her
2019/1564 20190626 2019-06-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan bildningssektorn och Högskolan Dalarna om finansiering av följeforskning   her
2019/1403 20190626 2019-06-26 Inkommande handling Beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan efter tillsyn på förekommen anledning av utbildningen Underhållstekniker inom processindustrin Myndigheten för yrkeshögskolan   her
2019/1491 20190626 2019-06-26 Inkommande handling Inbjudan samråd - Alsbäcks skola barn- och utbildningsnämnden samhällsbyggnadsnämnden   her
2019/9 20190626 2019-06-26 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Science i centrum tillägg Polismyndigheten   her
2019/11 20190626 2019-06-26 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter gällande Dalecarlia cup i Borlänge kommun under perioden 190627-190630 Borlänge Energi - Trafik   her
2019/11 20190626 2019-06-26 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter gällande Peace and Love Festival i Borlänge kommun under perioden 190628-190710 Borlänge Energi - Trafik   her
2019/13 20190626 2019-06-26 Handling med extern mottagare Beslut till näringsidkare - Dispens från lokala trafikföreskrifter Borlänge kommun - AME   her
2019/14 20190626 2019-06-26 Handling med extern mottagare Nyttokort - Beslut till näringsidkare gällande parkeringstillstånd för Nyttotrafik Workzone Dalarna   her
2019/16 20190626 2019-06-26 Inkommande handling Transportdispenser - Begäran om yttrande från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Gagnef Trafikverket   her
2019/17 20190626 2019-06-26 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan gällande arbeten för Borlänge Energi, VA planering och projektering på Borlänge kommuns vägnät för perioden 190625-200625 Borlänge Energi - VA   her
2019/17 20190626 2019-06-26 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Åselbyleden under perioden 190625-190730 Dalafrakt AB   her
2019/17 20190626 2019-06-26 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande gång- och cykelvägar i Borlänge kommun under perioden 190701-190712 Mjölnargården Entreprenad AB   her
2019/17 20190626 2019-06-26 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande cykelväg vid Vallgatan under perioden 190627-191030 NCC Sverige AB   her
2019/1504 20190626 2019-06-26 Inkommande handling Underrättelse från Bergsstaten angående ansökan om undersökningstillstånd för området Näverberg nr 4 i Borlänge och Falu kommuner Bergsstaten   her
2019/1510 20190626 2019-06-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2019-06-19 Kommunstyrelsens ordförande, Remiss för standarder, Patientsäkerhet i hälso- och sjukvård, Minimikrav för personcentrerad vård   her
2019/1558 20190626 2019-06-26 Inkommande handling Remiss Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi från Kulturdepartementen Kulturdepartementet   her
2019/33 20190626 2019-06-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-05 Omsorgsnämndens arbetsutskott § 38 Ekonomisk rapport   her
2019/33 20190626 2019-06-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-12 Omsorgsnämnden § 567 Ekonomisk rapport   her
Ingen behörighet 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 111 revidering av taxa för markupplåtelser   her
2019/928 20190625 2019-06-25 Inkommande handling Länsstyrelsens tillsyn av beslut att anta detaljplan för Kvarteret Castor mm inom Hagalund, Väduren 1 Länsstyrelsen   her
2019/929 20190625 2019-06-25 Inkommande handling Länsstyrelsens tillsyn av beslut att anta detaljplan för Område söder om Soltorget inom Hagalund, Merkurius 2 Länsstyrelsen   her
2019/102 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 113 Svar på medborgarförslag om att Borlänge kommun ska införa hyrcykelsystem   her
2019/1488 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 119 Motion från Moderaterna om förskola i Idkerberget   her
2019/1489 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 120 Motion från Moderaterna om bostadsbristen i Borlänge   her
2019/1490 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 121 Motion från Moderaterna att göra om Torsångs gamla skola till seniorboende   her
2019/1485 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 117 Interpellation från Agneta Nyvall (M) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om skolresultaten   her
2019/927 20190625 2019-06-25 Inkommande handling Länsstyrelsens tillsyn av beslut att anta detaljplan för Östra Hagalund inom Hagalund, Stenbocken 1 Länsstyrelsen   her
2019/926 20190625 2019-06-25 Inkommande handling Länsstyrelsens tillsy av beslut att anta detaljplan för Norra Hagalund, ***** ***** ***** ***** Länsstyrelsen   her
2019/1319 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 106 Återrapportering 2019 till kommunfullmäktige av medborgarförslag vars beredning inte slutförts   her
2019/1320 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 107 Återrapportering 2019 till kommunfullmäktige av motioner vars beredning inte slutförts   her
2019/1481 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 118 Motion från Sverigedemokraterna om införande av äldrestöd   her
2019/1477 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 102 Inkommet medborgarförslag om farthinder vid Tångringsgatan på Hagalund   her
2019/1478 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 116 Interpellation från Jonas Hillerström (KD) till omsorgens ordförande om servicevärdar i omsorgen   her
2019/1470 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 101 Inkommet medborgarförslag om ändring av tunneln vid Domnarvets rondell   her
2019/430 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 115 Svar på motion från (V) angående medborgarbudget   her
2018/1630 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 125 Avsägelse samt val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden   her
2018/1630 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 126 Avsägelse samt val av ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden   her
2018/1630 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 122 Nämndemannaval, val av ledamöter till Falu tingsrätt   her
2018/1630 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 123 Val av ledamot och ersättare i socialnämnden   her
2018/1630 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 124 Avsägelse ersättare i omsorgsnämnden   her
2018/1630 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 127 Begäran att Länsstyrelsen utser ny ledamot (L) i kommunfullmäktige   her
2018/1630 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 128 Begäran att Länsstyrelsen utser ny ledamot (SD) i kommunfullmäktige   her
2018/2412 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 114 Svar på motion från (M) om att införa en integrationspolicy   her
2019/70 20190625 2019-06-25 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild om Idkerbergets skola Enskild   her
2019/72 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2019-06-18 Kommunfullmäktiges §§ 101 -129   her
2019/16 20190625 2019-06-25 Handling med extern mottagare Transportdispenser - Beslut till näringsidkare gällande bred transport inom Borlänge kommun under perioden 190625-190630 Maserfrakt AB   her
2019/1513 20190625 2019-06-25 Inkommande handling Uppföljning av beslut 2019-06-19 Skolinspektionen gällande Gylle skola i Borlänge kommun Dnr:6609 skolinspektionen   her
2018/2166 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 110 Partistöd andra halvåret 2019   her
2019/190 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 112 Svar på medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet vid Gylle skola   her
2019/9 20190625 2019-06-25 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Trottoarpratare Headline Polismyndigheten   her
2019/9 20190625 2019-06-25 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Teater Prostgården Polismyndigheten   her
2019/9 20190625 2019-06-25 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Byggställning Hemgatan Polismyndigheten   her
2016/2042 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 105 Revidering av kommunfullmäktiges dokumenthanteringsplan   her
2019/1240 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan Studi Sverige AB och Borlänge kommun   her
2019/1240 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Personbiträdesavtal mellan Studi Sverige AB och Borlänge kommun   her
Ingen behörighet 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 108 Strategisk plan 2020-2023 med ekonomiska ramar 2020-2023   her
2019/1333 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 109 Nya och uppdaterade frister för sotning och brandskyddskontroll - Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2019/439 20190625 2019-06-25 Inkommande handling E-postar – Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 14V (1).pdf Valmyndigheten   her
2019/557 20190625 2019-06-25 Inkommande handling Viktig information från Valmyndigheten angående utläggning av valsedlar vid förtidsröstning Valmyndigheten   her
2019/55 20190625 2019-06-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-18 Kommunfullmäktige § 104 Månadsrapport april 2019 med helårsprognos 2019   her
2019/958 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Från Räddningstjänsten Dala Mitt om medlemskommunernas anslag till RDM för verksamhetsåret 2020 Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2019/958 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Från Räddningstjänsten Dala Mitt, Kallelse direktionsmöte 2019-05-17 Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2019/1542 20190624 2019-06-24 Handling med extern mottagare Enkätsvar för uppföljning av Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård Socialstyrelsen   her
2019/1542 20190624 2019-06-24 Handling med extern mottagare Enkät för uppföljni8ng av Öppna jämförelser inom ekonomiskt bistånd Socialstyrelsen   her
2019/1542 20190624 2019-06-24 Handling med extern mottagare Enkätsvar för uppföljning av Öppna jämförelser Hemlöshet Socialstyrelsen   her
2019/1542 20190624 2019-06-24 Handling med extern mottagare Enkätsvar för uppföljning av SKL:s nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg (IFO) SKL   her
2019/1542 20190624 2019-06-24 Handling med extern mottagare Enkätsvar för uppföljning av Öppna jämförelser Våld i nära relationer Emma Andersson   her
2019/1432 20190624 2019-06-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-04 Miljönämndens arbetsutskott § 41 Budget för ekologisk hållbarhet   her
2019/1432 20190624 2019-06-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-13 Miljönämnden § 65 Budget för ekologisk hållbarhet   her
2019/297 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-06-13 från miljökontoret livsmedelsrapport Åkershem köket Miljökontoret   her
2019/297 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-06-17 från Miljökontoret livsmedelsrapport Tunagården Miljökontoret   her
2019/297 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-06-13 från miljökontoret livsmedelsrapport Kungsljuset Miljökontoret   her
2018/458 20190624 2019-06-24 Handling med extern mottagare Förordnande av parkeringsvakter i Borlänge kommun - Tillägg Q-Park AB   her
2019/1539 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Anmälan till Datainspektionen om personuppgiftsincident socialnämnden 2019-06-14 datainspektionen   her
2019/1539 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Beslut från Datainspektionen gällande anmälan av personuppgiftsincident se dnr Datainspektionen   her
2019/1541 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Motion från Sverigedemokraterna om införandet av gratis drogtester för unga under 18 år i Borlänge kommun Sverigedemokraterna   her
2019/346 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Kallelse till årsmöte Dalälvarnas utvecklingsområde, DUO Dalälvarnas utvecklingsområde   her
2019/16 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Sundsvall under perioden 190627-190726 Trafikverket   her
2019/18 20190624 2019-06-24 Handling med extern mottagare Tillfällig farthinder - Ansökan från enskild om blomlådor på Nyängsgatan *****   her
2019/17 20190624 2019-06-24 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan gällande Adjutantgatan för perioden 190625-190627 Linje och Kabelplöjning AB   her
2019/11 20190624 2019-06-24 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Trädgårdsgatan under perioden 190620-190626 Borlänge Energi - VA   her
2019/11 20190624 2019-06-24 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Adjutantgatan under perioden 190620-190627 Linje och Kabelplöjning AB   her
2018/2258 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Till Kommunstyrelsen från enskild om sökt tjänst i Borlänge kommun "Två biträdande rektorer sökes (A851839)" Enskild   her
2019/71 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild med politiska åsikter om försvaret Enskild   her
2019/306 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 | Viktig information från SKL, cirkulär 19:21 Sveriges kommuner och Landsting   her
2019/1538 20190624 2019-06-24 Inkommande handling Remissvar från Luftfartsverket yttrande angående detaljplan för fastigheten Sims 2 med flera inom centrum i Borlänge, Borlänge kommun Luftfartsverket   her
2019/1531 20190624 2019-06-24 Handling med extern mottagare Bekräftelse på inlämnat medborgarförslag om att stoppa all uppsättning av 5G sändare i Borlänge kommun *****   her
2019/83 20190624 2019-06-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-06-13 Miljönämnden § 61 Jäv   her
2019/123 20190624 2019-06-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-04 Miljönämndens arbetsutskott § 42 Antagande av naturvårdsplan   her
2019/145 20190624 2019-06-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-06-04 Miljönämndens arbetsutskott § 39 Information från verksamheten   her
2019/145 20190624 2019-06-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-06-13 Miljönämnden § 62 Information från verksamheten   her
2019/109 20190624 2019-06-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-13 Kallelse med dagordning till miljönämnden den 2019-05-17   her
Version5.2.2.1